KONYA ELEKTRÝKÇÝLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
bootstrap slider
Konya Elektrikçiler Odasý
bootstrap slider

ESNAF VE SANAATKAR ODALARIN KANUNİ DAYANAĞI NEDİR ?

Odalar 07.06.2005 yılında kabul edilen 5362 sayılı esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanununa tabidirler. Kanunda yer alan hükümleri uygulamakla mükelleftir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT  NEDİR ?

Kayıt ücreti: Esnaf ve sanatkârların, sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyecekleri ücreti,

Yıllık aidat: Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara her yıl ödeyecekleri parayı, ifade etmektedir.

KAYIT ÜCRETİ YILLIK AİDAT VE ODACA DÜZENLENECEK BELGE VE HİZMET ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENİYOR ?

Kayıt ücreti ve yıllık aidat; 5362 Sayılı kanunun 61. Madde b) bendinde belirtilen oranlar dikkate alınarak, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından belirlenmektedir.

İlgili maddede yer alan ücretler her altı ayda bir asgari ücrete yapılan artış oranında artırılır. Yılın ikinci yarısında değişen aidat miktarı ilk taksiti ödeyen üyelerimiz için ikinci taksite uygulanan artış miktarı yansıtılarak tahsil edilecektir. Yıllık aidatını peşin ödemiş üyemizden fark talebi istenmeyecektir.

YILLIK AİDATLARIN ÖDEME SÜRELERİ NEDİR ?

Yıllık aidat;  Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir.

ODA YÖNETİM KURULUNUN KAYIT ÜCRET VE YILLIK AİDAT BELİRLEME YETKİSİ VAR MIDIR ?

Oda yönetim kurulunun,  aidat tespit etme, aidat tahsilinden feragat yetkisi yoktur. Aidat ve gecikme zammı konusunda üyenin pazarlık yapması söz konusu değildir.

ODALARCA, KAYIT ÜCRETİNİN ALINDIĞI YIL AYRICA YILLIK AİDAT ALINIR MI?

Kayıt ücretinin alındığı yıl için üyelerden ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak, oda veya sicil kaydı silinenlerin aynı yıl içinde tekrar kayıt edilmeleri hâlinde, kendilerinden kayıt ücreti tahsil edilir.

SÜRESİ İÇİNDE ÖDENMEYEN YILLIK AİDAT VE KAYIT ÜCRETLERİNE İLİŞKİN GECİKME ZAMLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre hesaplanmaktadır.

VERGİ KAYDIMI SİLDİRDİM ODA KAYDIM DA OTOMATİK OLARAK SİLİNİR Mİ?

Vergi kaydının silindiği tarihte daireden alınacak vergi terk yazısı ile odaya müracaat edip esnaf sicil ve oda kaydının silinmesi gerekmektedir.

ODA KAYDI SİLİNMEDİĞİ TAKDİRDE AİDATLAR İŞLEMEYE DEVAM EDER Mİ?

5362 sayılı Kanunun 61. Maddesinde; Oda kaydını sildiren üyenin aidatı üye kaydının silindiği ay itibariyle alınır.” hükmü yer almaktadır. Vergi kaydını sildirmekle beraber oda kaydını sildirmeyen üyelerin, oda kaydını sildirmek için odaya başvuru  tarihinin; oda yönetim kurulu tarafından kayıtları resen silinen üyelerin  ise, bu konudaki   yönetim kurulu karar tarihi esas alınarak, aidat ve gecikme zamlarının tahsilatı yapılır.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da bu konuda “Üyelik nitelikleri yeterli olduğu için halen faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlardan oda kaydının silindiği ay itibariyle aidat tahakkuk ettirilmesinin gerekeceği “ bildirilmiştir.

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASINA KAYITLI OLANLAR, TOBB BÜNYESİNDEKİ ODALARA  KAYIT OLABİLİRLER Mİ?

Aynı meslekten dolayı esnaf ve sanatkar odaları ile ticaret/sanayi  odalarına kayıt yapılamaz. Ancak farklı mesleklerden dolayı her iki meslek kuruluşuna bağlı odalara kayıt olmaları mümkündür.

AYNI İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA KONUDA FAALİYET GÖSTEREN ESNAF VE SANATKÂRLAR,  FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TÜM ODALARA KAYIT OLMAK ZORUNDA MIDIRLAR.?

Aynı işyerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların  esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olmaları yeterlidir. Ancak üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.Burada dikkat edilecek bir husus;  üye farklı işyerlerinde farklı meslekleri icra ediyorsa,  her bir mesleği sicile ayrı ayrı tescil edileceğinden,  meslekleri ile ilgili odalara da kayıt olmak ve her bir odada ayrı ayrı yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

ODA ÜYESİ  OLAN ESNAF VE SANATKARIN VEFATI DURUMUNDA MİRASÇILARININ  YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Oda üyesi esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda, genel olarak Miras Hukuku hükümleri çerçevesinde ölenin hakları ve yükümlülükleri bütün olarak mirasçılara intikal etmektedir.

ODA KAYDINI SİLDİREN ÜYEYE AİDAT İADESİ YAPILIR MI?

Oda kaydını sildiren üyenin aidatı,  o yıl için üyeden alınması gereken tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının silindiği ay dahil tahsil edilir.

 

Üyelik Şartları Nelerdir? 
1-T.C. uyruğunda olmak veya yabancı devlet uyruğunda bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticareti yürütmeye izinli bulunmak. 
2-Medeni hakları kullanma yetkisine sahip olmak, 
3-Esnaf ve sanatkar niteliğini taşımak, (Bu niteliği taşımakla beraber reşit olmayanlar, aday üye sıfatı ile kaydedilebilirler. Aday üyelerin beyannameleri veli veya vasi tarafından doldurularak imzalanır. Bu hususla ilgili her türlü muamelenin muhatabı ilgili veli veya vasidir. Bu kimseler odanın sağlayacağı her türlü imkandan faydalanmakla beraber, genel kurula üye sıfatı ile katılamazlar. Vasi:Mahkeme tarafından tayin edilen ilgilinin her türlü işlemlerinden sorumlu olan kişidir.)

Üyenin Görevleri 
1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek, (Kayıt ücreti kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde, yıllık aidat Nisan ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte ödenir.) 
2-Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

Durum Değişikliğini Bildirme 
Oda ve ajanlıklara kayıtları yapılanlar kayıt beyannamelerinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikleri, bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde odaya veya ajanlığa bildirmek zorundadırlar bu zorunluluğu yerine getirmeyenler hakkında 5362 Kanunun maddesine göre cezalar uygulanır.

Kaydın Terkini-Üyelik Niteliğinin Kaybı 
Ölen, odada çıkan veya esnaf ve sanatkar niteliğini kaybettikleri yönetim kurulunca tespit edilenler ile devamlı odadan çıkarılma cezası almış olan üyelerin odadaki kayıtları yönetim kurulu kararı alınarak resen silinir.

Odalarda kayıtlı üyelerin kayıtlarının silinebilmesi için ..... 
1. Üyenin daimi olarak çalıştığı bölgenin dışına çıkması ikametgahını ve işini çalıştığı bölge dışına nakletmesi, 
2. T.C. uyruğundan çıkmak veya yetkili makamlarca vatandaşlıktan çıkarılmış olması, 
3. Yabancı devlet uyruğunda olanlara Türkiye’de verilen meslek ve sanatı uygulama izninin kaldırılmış olması, 
4. 507 sayılı Kanunun 2.maddesinde tanımlanmış olan esnaf ve sanatkar niteliğini kaybetmesi,
5. Medeni Kanun gereği olarak l8.yaşın ikmali, istisna en de evlenme ve mahkeme kararları ile kazai yollarla Medeni hakları kullanma yetkisini her hangi bir nedenle kaybedilmesi, gibi durumların tespiti veya ilgililerce bu durumların yeterli belgelerle Yönetim Kuruluna intikal ettirilmesi halinde üyenin başvurusuna gerek kalmadan oda yönetim kurulunca oda kayıtlarının silinmesine doğrudan doğruya (resen) karar verilir. Bu karar da yasal başvurularla haklarını kullanmalarına imkan sağlamak üzere üyeye tebliğ edilir. Sicile kayıt ve mevcut olan bir kaydı ortadan kaldırmak esnaf ve sanatkarların mesleki kimlikleri açısından fevkalade önem taşıdığından bu çok önemli konuda hukuki belgelere dayanarak işlem yapılmalıdır. 

 

5362 SAYILI ESNAF VE SANAATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 61 MADDESİ UYARINCA;

YILLIK AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERE, ÖDEME YAPILINCAYA KADAR ODACA YAPILACAK HİZMETLER İLE DÜZENLENECEK VE ONANACAK BELGELER VERİLMEYECEKTİR.

Geçmiþ DönemBaþkanlarýmýz
Geçmiþ Dönem Baþkanlarýmýz
Bizi FacebooktaTakip Edin
bootstrap slider
TESK TETESFED GTB KONYA İL MÜDÜRLÜGÜ VALİLİK KONESOB KEKKO EMO MEDAŞ MEPAŞ İHALE KONYA BB MERAM SEL BEL KAR BEL SGK VD VD BORÇ SORGULA SGK SORGULA MEVKA KOSGEP TÜYAP FUAR TAKİP ENERJİ BAKANLIĞI epdk
Adres
Niþantaþý Mahallesi Metehan Caddesi No:4 Esnaf Sarayý Kat:4/405 Selçuklu / KONYA
Telefon
0 332 236 28 76
Fax
0 332 236 59 29
Skype
konyaelektrikcilerodasi
Gmail
konyaelektrikcilerodasi@gmail.com